روشنایی

روشنایی

تأمین نور و استفاده از جلوه های بصری نور مبحث اصلی سیستم های روشنایی می باشد. با توجه به محیطی که قرار است سیستم های روشنایی اجرا گردند دو نوع اصلی سیستم های روشنایی داخل ساختمان و محوطه ای تولید میگردند که در هر مورد با توجه به متد انتخاب شده برای تابش نور روش ها و تجهیزات متعددی استفاده می گردد.

سیستم های روشنایی به دو بخش اصلی منابع روشنایی و سیستم های کنترل روشنایی تقسیم میشوند.

 

ادامه مطلب

پست برق

پست برق

پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور به مقادیر بالاتر یا پایین‌ تر تغییر می‌ دهد.

یک پست روی هم رفته دارای تجهیزات سوئیچ ، سیستم ‌های حفاظت (پناه)، کنترل و همچنین یک یا چند ترانسفورماتور است. با اتنخاب پارامتر های مناسب برای طراحی پست می توان بیشترین میزان بهره وری انرژی را حاصل نمود.

ادامه مطلب

تاسیسات برقی ساختمان

تاسیسات برقی ساختمان

تأسیسات برقی ساختمان شامل مجموعه تأسیسات و تجهیزاتی است که نقش تأمین و توزیع انرژی الکتریکی در داخل ساختمان را دارا هستند. این تأسیسات شامل پست های تحویل ، زیرساخت های عمودی و افقی کابل ریزی ، کابل ها ، تابلو های توزیع و کنترل، سوکت ها ،  سوئیچ ها و سایر موارد می گردند.

نظر به خطرات احتمالی ناشی از تأسیسات برقی و همچنین اجرای بهینه تأسیسات لازم است کلیه جزئیات با رعایت استانداردها و نکات ایمنی، اجرا گردند.

 

ادامه مطلب

توزیع

توزیع

دریافت انرژی الکتریکی از سیستم انتقال و تحویل آن به مصرف کنندگان را توزیع برق گویند. در انتهای شبکه انتقال پست های تقلیل ولتاژ با دریافت انرژی الکتریکی و کاهش ولتاژ ، آن را در شبکه توزیع ارسال می کنند.

در نزدیکی محل مصرف مجدداً با تقلیل ولتاژ و رساندن مقدار آن به ولتاژ مصرف کنندگان، انرژی الکتریکی تحویل مصرف کنندگان می گرد. البته کاربران صنعتی ممکن است بدون اتصال به شبکه ثانوی تقلیل مستقیماً به شبکه اولیه تقلیل متصل شوند.

ادامه مطلب

انتقال

انتقال

فرایند جابجایی توان الکتریکی را انتقال انرژی الکتریکی گویند. این فرایند معمولاً شامل انتقال انرژی الکتریکی از مولد یا تولید کننده به پستهای توزیع نزدیک شهرها یا مراکز تجمع صنایع است و پس از آن یعنی تحویل انرژی الکتریکی به مصرف کننده ‌ها در محدوده توزیع انرژی الکتریکی است.

عمده تلفات انرژی الکتریکی در بخش انتقال می باشد که میتوان با بکارگیری فناوری مناسب و طراحی صحیح میزان تلفات را  به حداقل رسانید.

 

ادامه مطلب